Слике са Балкана, Звижд, Пек, пролеће 2014

Слике са Балкана, Звижд, Пек, пролеће 2014
СУРБИТА.Слике са Балкана, Звижд, Пек, пролеће 2014

Translate

Претражи овај блог

зебње

зебње
зебње човека 21. века

среда, 22. јул 2015.

Нова акција "Заветина": ПАКЕТ књига 3 + 2 + поклон (јул- август - септембар 2016)Акција: ПАКЕТ књига 3 + 2 + поклон   (јул- август - септембар 2015)
Псовка / Александар Лукић – Београд : Заветине:
ми, 2015 (Пожаревац : Ситограф РМ). – 82 стр. ; 21 cm. -
(Библиотека Мобаров. Поезија, Есеј, Проза ; књ. 1)
Тираж 500. - Белешка о писцу: стр. 81-82.
ISBN 978-86-82255-13-0
COBISS.SR-ID 214720012
 У ову Лукићеву књигу  ушле су песме настале последњих година. Књига је  одштампана као прва у „Библиотеци МОБАРОВ“ – основној библиотеци „Заветина“ (посвећеној пре свега најугроженијим књижевним жанровима: поезији, есеју, неукалупљивој прози….) Књига је изашла из штампе после Спасовдана 2015. године у формату а5 на 86 стр. -  мек повез.  Цена (снижена у овој акцији) : 680,00 дин. 

Србија у дубоким водама  / Зоран М. Мандић - Београд : Заветине:
ми, 2015 (Пожаревац : Ситограф РМ). – 69 стр. ; 21 cm. -
(Библиотека Мобаров. Поезија, Есеј, Проза ; књ. 2)
Тираж 500. - Белешка о писцу: стр. 67-69.
-  мек повез.  Цена (снижена у овој акцији) : 680,00 дин. 

ЛУКИЋ, Александар, 1957–
Велика испраћуша : у спомен маестру пер Пјетру / Александар Лукић - Београд : Мобаров институт : Заветине, 2011 (Пожаревац : Ситограф РМ). - 222 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Бездана уметност ; коло 1, књ. 2)
ISBN 978-86-82255-11-6
COBISS.SR-ID 186113292
  тврд повез. пластифиц. Папирно изд. 
   Видети и: Крај романа "ВЕЛИКА ИСПРАЋУША"    Оцена: Пред писцем је био тежак задатак. С једне стране, требало је избећи грубу ангажованост, а са друге, не допустити да роман „склизне“ у памфлет.(1) У таквим околностима, таленат је пресудан. Лукић је успео да превлада и један и други изазов. Следио је истину и није правио уступке. Из тога је проистекао и естетски квалитет.  (Препорука М. Милановић)[1] Сличан проблем решавао је и Достојевски пишући роман Зли дуси. Милосав Бабовић, Руска књижевност XIX века, Реализам, Научна књига, Београд 1971, 338. 
        Цена (снижена у овој акцији) : 620,00 дин. 

Антологије српске поезије 20. века / Мирослав Лукић
Мирослав Лукић:НЕСЕБИЧАН МУЗЕЈ. Антологија поезије 1938-2000. Друго прегледано и допуњено издање. – Заветине, Београд, 2000, 850 стр. Формат б4, корице пластифициране.

 Мирослав Лукић:НЕСЕБИЧАН МУЗЕЈ. Антологија поезије 1938-2000. Друго прегледано и допуњено издање. – Заветине, Београд, 2000, 850 стр. Формат б4, корице пластифициране.
То је ства­ра­ла­штво о ко­јем, са ста­но­ви­шта ан­то­ло­гиј­ског при­ка­зи­ва­ња, до овог ча­са ни­­је ство­ре­на по­у­зда­на умет­нич­ко-ак­си­о­ло­шка сли­ка. „Кла­сич­не ан­то­ло­ги­је“ са­вре­ме­не срп­­ске по­е­зи­је – та­кве су, јед­ним сво­јим де­лом, на при­мер ан­то­ло­ги­је Зо­ра­на Ми­ши­ћа и Ми­о­дра­га Па­вло­ви­ћа – не са­мо што не до­се­жу до на­ших да­на, оне су, ако пра­вед­но про­су­ди­мо, за­сно­ва­не до из­ве­сног сте­пе­на и на кри­те­ри­ју­ми­ма ко­ји ни­су би­ли је­ди­но есте­тич­ки. Не­ка је то био дуг вре­ме­ну у ко­јем се, ре­ци­мо, дру­га­чи­је ни­је ни мо­гло по­сту­па­ти.
Лу­ки­ће­ва књи­га је у том по­гле­ду пот­пу­но рас­те­ре­ће­на. Ипак, ње­ну пред­ност не тре­ба тра­жи­ти у та­квом кљу­чу. Пра­ва вред­ност ове ан­то­ло­ги­је огле­да се у чи­ње­ни­ци да она пред­ста­вља сво­је­вр­сну то­тал­ну сли­ку, тач­ни­је – ана­то­ми­ју ли­те­рар­ног раз­до­бља на ко­је се од­но­си. Сем то­га, у пред­ста­ви ко­ју нам отва­ра Не­се­бич­ан му­зеј по­ја­вљу­ју се „ју­на­ци“ (не­ки од њих и као глав­на ли­ца) ко­је у ра­ни­јим ан­то­ло­ги­ја­ма ни­смо на­ла­зи­ли ни као „епи­зо­ди­сте“… Јован Пејчић
Цена 19 ЕУРА, тј. 2280 дин плус пошт. трошкови .

ЦД,Антологије српске поезије 20. века / Мирослав Лукић
Мирослав Лукић:НЕСЕБИЧАН МУЗЕЈ. Антологија поезије 1938-2000. Друго прегледано и допуњено издање. – Заветине, Београд, 2003, 850 стр. – Дигитално издање у свему адекватно штампаном. 5  Еур или  600,00 дин.


_________ Уз  ову акцијску куповину иде и поклон - три електронске књиге
*****
Aleksandar Lukić  In The Valley of Walls. – Zavetine, Beograd, 2006. – 68 str. CD
Translated by Radica B. L.

Original Edition
Aleksandar Lukic
U DOLINI ZIDOVA
CZKP, 2003
ISBN 86-7315-012-4
COBISS.SR-ID 108050956
              Цена  5 $ (динарска противредност)

******
TWISTED BRAIDS
A STORY FROM EXILE
BY
ALEKSANDAR LUKIć
TRANSLATED FROM SERBIAN
BY
RADICA B. L., WAT., CA

Edition Sectio Caesarea. Printing house Valtazar Prevales, Belgrade
for publisher Miroslav Lukić
11001 Belgrade Serdar Janka Vukotića 1/13 Serbia

    Prevod na engleski Lukićeve drame KRIVE KIKE, CD. 88 str. 
       Цена  4 $ (динарска противредност)

*******
Превод Лукићеве поеме „ЗА ЈОСИФА“, на француски.
POUR JOSEPH
ALEKSANDAR LUKIć
Traduit du serbe par Boris Lazić

Edition
Sectio Caesarea 4, Copyright 2008. Aleksandar Lukic Boris Lazic
Edicija ZAVETINE:Mi
  CD.  16 str.
        Цена  1,5 ЕУР (динарска противредност)

   =========================  НАПОМЕНА: Најновија издања из ове Акције: са назначеним поклоном,  шаљемо после уплате на ПосТнеТ  упутници  - моб. Тел.  + 381 65 3006950.  Износ који треба уплатити  4860,00 дин.


Поручиоци изван Србије плаћају трошкове поштарине. Новац шаљу преко Western Union-а на адресу: Мирослав Лукић, 180 309 Београд, ул. Сердар Јанка Вукотића 1/13, Србија
(молимо да нам пошиљаоци кад пошаљу новац напишу у електронској поруци, miroslav7275@gmail.com, и број – Control number).
Курирска служба коју користим за слање робе је искључиво PostExpress, или уколико је предмет штампана ствар (књига, часопис, стрип и сл. ),  шаљем као тисковину због мањих трошкова слања.
Могућ је договор око личног преузимања. У том случају књиге и часописи  се не пакују!